December 2, 2007

Tutal advent naman

Kung ngayon kaya sa panahon natin dumating si Hesus, ano kayang nangyari? Mabibitay pa rin kaya siya?

1 comment:

ronald said...

nagtanong ka pa! aba, siyempre! paalisin ba naman ang mga nagtitinda sa sinagoga, kontrahin ba naman ang mga nasa kapangyarihan -- aba'y siguradong bitay ang aabutin Niya!